Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Oświadczenie

Oświadczenie

Zarząd Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. informuje, że decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 574/2020, z dniem 5 sierpnia 2020 r. obrót akcjami Biomass Energy Project S.A. na rynku NewConnect został zawieszony. Przesłanką do podjęcia ww. kroków jest sposób prezentacji danych w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie za rok 2019, opublikowanym dnia 30 lipca br.

Mając na względzie najlepszy interes Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A., Zarząd dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć przyczynę zawieszenia obrotu akcjami. Dlatego, biorąc pod uwagę stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd pracuje nad przygotowaniem korekty do sprawozdania finansowego, którą opublikuje najpóźniej 6 sierpnia 2020 r. Korekta raportu nie spowoduje zmiany osiągniętych i zaprezentowanych wyników. Po publikacji raportu ustaną przesłanki zawieszenia obrotu akcjami.

W okresie zawieszenia notowań, zlecenia maklerskie na akcje Biomass Energy Project S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

Zarząd Spółki wyraża głęboką nadzieję, że decyzja Zarządu Giełdy nie przełoży się na zainteresowanie ofertą Grupy oraz zainteresowanie jej akcjami przez inwestorów giełdowych, co skutkować będzie utrzymaniem wysokiej płynności. Działania prowadzone przez Grupę w dziedzinie nowych technologii mają przyczynić się do uzyskiwania stabilnych, rosnących przychodów i wysokiego poziomu zysków, owocujących dalszym wzrostem wartości Biomass Energy Project S.A.


Zarząd Biomass Energy Project S.A.